SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym może przebywać chory wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.

Przyjęcie do ZOL następuje na podstawie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego (Załącznik nr 1) występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.

Do wniosku załącza się:
1. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (Załącznik nr 2)
2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (Załącznik Nr 3)
3. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (Załącznik nr 4)
4. Zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Załącznik nr 5),
5. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6)
Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów:
1) decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego,
2) kserokopii legitymacji emeryta-rencisty,
3) kserokopii dokumentacji medycznej (karty informacyjne z leczenia).
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
- zgoda sądu opiekuńczego na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


Pobyt współfinansowany z NFZ:
Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym może być współfinansowany z NFZ - odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Pobyt współfinansowany z NFZ - Pacjenci Wentylowani Mechanicznie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie posiada 4 miejsca współfinansowane z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Wentylacja mechaniczna to sposób leczenia w którym respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta w sytuacji, kiedy pacjent nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Podstawą do przyjęcia chorego, który wymaga wentylacji mechanicznej jest skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie wraz z dokumentami.

Wszelkich informacji dotyczących ZOL i przyjęć można uzyskać pod nr telefonu 67 352 81 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 lub pisząc email na adres: zol@szpitalczarnkow.pl

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Załącznik nr 2 - WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Załącznik nr 3 - SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Załącznik nr 4 - KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM
Załącznik nr 5 - ZGODA NA PONOSZENIE ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ZOL 
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH