SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE


 

Ministerstwo Zdrowia
Narodowa Strategia Onkologiczna
Realizacja zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Umowa o dofinansowanie nr 1/15/33/2023/194/572 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Zadanie finansowane ze środków publicznych – dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

Miejsce realizacji:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków
województwo: wielkopolskie
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
gmina: Miasto Czarnków

Opis zadania:
Zadanie pn. Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykonywania nowotworów – mammografy obejmuje zakup specjalistycznej aparatury – mammografu cyfrowego. Na zakupionym sprzęcie udzielane będą świadczenia zdrowotne osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach umowy zawartej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie z publicznym płatnikiem.

Wartość zadania:
Całkowita wartość zadania: 655 468,18 zł
Wartość dofinansowania: 650 000,00 zł

 znaki strona www2


 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Umowa o dofinansowanie nr RPWP. 09.01.01-30-0032/22-00 z dnia 28.06.2023 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Tytuł Projektu:
„Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie”

Miejsce realizacji Projektu:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków
województwo: wielkopolskie
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
gmina: Miasto Czarnków

Cele Projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie, niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób będących główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej oraz odpowiadających na potrzeby wynikające z pandemii COVID-19.

Realizacja inwestycji wpłynie na:
‒ poprawę dostępności infrastruktury zdrowotnej,
‒ podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych,
‒ wzmocnienie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej,
‒ wymianę najstarszego oraz najbardziej zużytego sprzętu medycznego oraz częściowo uzupełnienie aktualnej bazy sprzętowej,
‒ rozwój usług medycznych na poziomie regionalnym i lokalnym,
‒ zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia,
‒ zapewnienie kompleksowości badań i opieki medycznej,
‒ zwiększenie odporności szpitala na zmiany demograficzne i epidemiologiczne widoczne na terenie powiatu, województwa i kraju,
‒ możliwość podjęcia współpracy z innymi podmiotami leczniczymi,
‒ wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego,
‒ zmniejszenie ilości hospitalizacji, które nie są konieczne (przeniesienie akcentu z hospitalizacji na POZ / AOS).

Zakres rzeczowy Projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Dokumentacja przygotowawcza
2. Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej:
‒ USG (1 szt.)
‒ Wieża laparoskopowa wraz z osprzętem (1 zestaw)
‒ Wielofunkcyjne urządzenie do endoskopii (1 zestaw)
3. Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopii:
‒ Videokolonoskop (1 szt.)
‒ Videogastroskop (1 szt.)
4. Zakup sprzętu medycznego na oddział chorób wewnętrznych:
‒ USG (1 szt.)
5. Zakup sprzętu medycznego do pracowni diagnostyki kardiologicznej (bieżnia):
‒ Aparat holter EKG (1 szt.)
‒ Aparat holter ciśnienia (1 szt.)
6. Informacja i promocja

Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2023)
‒ Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt.
‒ Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV-12): 1 szt.
‒ Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV2): 1 999 500,00 PLN
‒ Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV30): 1 999 500,00 PLN

Wartość Projektu:
Całkowita wartość projektu: 2 037 015,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 2 037 015,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 731 462,75 PLN

Okres realizacji Projektu:
12.01.2023 r. – 30.11.2023 r

fundusze samorz woj wlkpbezcovid


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR
Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia
(REACT-EU)

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0022/22-00 z dnia 31.01.2023 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Tytuł Projektu:
„Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-10 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce”

Miejsce realizacji Projektu:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków
województwo: wielkopolskie
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
gmina: Miasto Czarnków

Cele Projektu:
Głównym celem projektu jest podjęcie działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenie odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce.

Realizacja inwestycji wpłynie na:
‒ podwyższenie jakości i dostępności świadczeń medycznych,
‒ zapewnienie kompleksowości badań i opieki medycznej w ramach jednego podmiotu,
‒ zwiększenie odporności szpitala na zmiany demograficzne i epidemiologiczne widoczne na terenie powiatu, województwa i kraju,
‒ utworzenie dzięki zakupionym w projekcie środkom trwałym pokoju pobytu dziennego na oddziale pediatrycznym,
‒ wymianę najstarszego oraz najbardziej zużytego sprzętu medycznego,
‒ możliwość podjęcia współpracy z innymi podmiotami leczniczymi,
‒ zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów.

Zakres rzeczowy Projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Dokumentacja przygotowawcza
2. Zakup sprzętu medycznego na oddział anestezjologii i intensywnej terapii w ZZOZ w Czarnkowie:
‒ USG (2 szt.)
‒ Tor wizyjny do videobronchoskopu (1 szt.)
‒ Centrala monitorująca dla 6 kardiomonitorów (1 szt)
‒ Zestaw pomp infuzyjnych: 6 pomp infuzyjnych, 2 pompy infuzyjne przepływowe (3 kpl.)
‒ Most jednostanowiskowy (6 szt.)
‒ Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych (1 szt.)
‒ Respirator: wersja dla dzieci i dorosłych (3 szt.)
‒ Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń (1 szt.)
3. Zakup sprzętu medycznego na oddział pediatryczny w ZZOZ w Czarnkowie:
‒ Nebulizator inhalator (1 szt.)
‒ Ssak (1 szt.)
‒ Waga niemowlęca (1 szt.)
‒ EKG (1 szt.)
‒ Defibrylator (1 szt.)
‒ USG (1 szt.)
‒ Waga kolumnowa (1 szt.)
‒ Ultralekki aluminiowy wózek inwalidzki (1 szt.)
4. Informacja i promocja

Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2023)
‒ Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1 szt.
‒ Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 1 967 392,00 PLN
‒ Wartość zakupionego sprzętu medycznego: 1 967 392,00 PLN
‒ Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19: 3 szt.

Wartość Projektu:
Całkowita wartość projektu: 2 042 945,99 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 2 010 442,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 708 875,70 PLN

Okres realizacji Projektu:
1.04.2022 r. – 30.09.2023 r.

fundusze samorz woj wlkp


Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

egabinet stopka

 


 

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego pn.:

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

EFRR Samorzad kolor2

 


 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0443/21-00/194/2021/185 z dnia 22.04.2021 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie


Tytuł Projektu:
„Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”
(POIS.09.01.00-00-0443/21)


Miejsce realizacji Projektu:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków
województwo: wielkopolskie
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
gmina: Miasto Czarnków


Cele Projektu:
Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
W związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych możliwy jest zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji, który w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego m.in. zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dla personelu medycznego, do którego należy pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie oraz przewożenie ich do laboratoriów lub przewożenie do właściwych szpitali pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.


Zakres rzeczowy Projektu:
1. Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem (1 szt.).
Ambulans spełniający wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C.
2. Zakup środków ochrony indywidualnej.
Zakup maseczek jednorazowych (330 szt.), Zakup kombinezonów ochronnych (500 szt.)


Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2021 rok)
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 520 000,00 [PLN].
- Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 [szt.].
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 [szt.].
- Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) – 19 290,00 [PLN].
- Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej – 830 [szt.].


Źródła finansowania Projektu:
- Wartość całkowita Projektu – 520 000,00 PLN
- Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 442 000,00 PLN (85,00%)
- Budżet Państwa – 78 000,00 PLN (15,00%)


Okres realizacji Projektu:
01.02.2021 – 31.12.2021

------------------------------------

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

logo mechanizm