SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

Dokumentacja Medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta
  • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej należy złożyć w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym (4-te piętro budynku szpitala) lub Sekretariacie ZZOZ w Czarnkowie

  • osobiście do Działu Metodyczno-Organizacyjnego ZZOZ Czarnków w dniach : poniedziałek, środa i piątek od 8:00 do 10:00
  • drogą e-mailową w formie elektronicznej: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl
  • listownie
  • informacja tel. (67) 352-81-29 ,

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - FORMULARZ WNIOSKU

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• do wglądu w siedzibie ZZOZ Czarnków;
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
  • jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
  • kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.